High-sensitive Innominate Processing

Aplikace slouží pro určení pohlaví neznámého kosterního nálezu podle pánevní nebo klíční kosti. Vstupem aplikace je fotografie, která standardizovaným způsobem zachycuje kosterní nález. Odhad pohlaví je založen na metodách klasické i geometrické morfometrie. K dispozici jsou funkce pro zpracování fotografie, vytvoření diskriminačních rovnic, vizualizaci výsledků a jejich export. Uživatelské rozhraní bylo implementováno pomocí Qt Toolkitu, výpočetní část aplikace byla řešena volně dostupným statistickým programem R. Spojením Qt Toolkitu a programu R bylo dosaženo uživatelsky přívětivé aplikace provádějící pokročilé statistické analýzy. Aplikace byla vytvořena ve spolupráci s Antropologickým ústavem PřF MU pro Ministerstvo vnitra ČR.

Termín dokončení: 4.1.2013